Sijoitussalkun rakentaminen

Oletko harkinnut sijoitussalkun rakentamista, mutta et tiedä mistä aloittaa? Sijoitussalkku on kokoelma erilaisia sijoitusinstrumentteja, kuten osakkeita, rahastoja ja joukkovelkakirjoja, joiden avulla voi kasvattaa omaisuuttaan pitkällä aikavälillä. Tässä artikkelissa käymme läpi sijoitussalkun rakentamisen vaihe vaiheelta, jotta voit aloittaa oman salkun kokoamisen.

Kuka voi rakentaa sijoitussalkun?

Sijoitussalkun rakentaminen on mahdollista kenelle tahansa, joka haluaa sijoittaa rahojaan pitkäaikaisesti. Sijoitussalkun kokoamisessa on kuitenkin hyvä huomioida oma riskinsietokyky, jotta sijoituksia ei tehdä liian riskialttiisti oman taloustilanteen mukaisesti. Aloittelija voi halutessaan käyttää apuna ammattilaista, esimerkiksi pankin sijoitusneuvojaa, joka voi auttaa valitsemaan sopivat sijoitusinstrumentit omiin tarpeisiin.

Riskinsietokyvyn huomiointi

Sijoitussalkkua rakennettaessa tärkein huomioitava tekijä on oma riskinsietokyky. Riskinsietokyvyn avulla voidaan määrittää, millainen sijoitusportfolio on sopiva juuri sinulle.

Jos sinulla on korkea riskinsietokyky, voit harkita sijoittamista riskialttiisiin instrumentteihin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin.

Jos taas riskinsietokykysi on alhainen, sinun kannattaa harkita matalariskisiä instrumentteja, kuten valtion joukkovelkakirjoja tai indeksirahastoja.

Hajauttamisen merkitys

Hajauttamalla varallisuutensa useisiin eri omaisuusluokkiin ja/tai sijoituskohteisiin sijoittaja voi pienentää sijoitussalkkunsa riskiä. Hajauttaminen vähentää yksittäisen sijoituskohteen vaikutusta sijoitusportfolion kokonaisarvoon.

Modernin portfolioteorian mukaan sijoittajan tulisi hajauttaa varallisuutensa useisiin eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistöihin, raaka-aineisiin ja käteiseen.

Sijoittaja voi myös hajauttaa varallisuutensa useisiin eri alueisiin, kuten eri maantieteellisiin alueisiin tai eri toimialoihin.

Erilaisia sijoitusstrategioita

Sijoitussalkun rakentamiseen on useita erilaisia tapoja. Nämä perustuvat erilaisiin näkemyksiin siitä, mikä on optimaalinen tapa rakentaa salkku.

Passiivinen sijoittaminen: Sijoittaja pyrkii seuraamaan markkinoita eikä yritä voittaa markkinoita. Tämä filosofia perustuu siihen uskoon, että markkinat ovat tehokkaat ja että sijoittaja ei pysty voittamaan niitä pitkällä aikavälillä.

Aktiivinen sijoittaminen: Sijoittaja pyrkii voittamaan markkinat valitsemalla yksittäisiä sijoituskohteita, jotka ovat markkina-arvoaan parempia. Tämä filosofia perustuu siihen uskoon, että markkinat eivät ole täysin tehokkaat ja että sijoittaja voi löytää yliarvostettuja tai aliarvostettuja sijoituskohteita.

Arvosijoittaminen: Sijoittaja pyrkii löytämään aliarvostettuja sijoituskohteita, joilla on korkea potentiaali tuottaa hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä. Tämä filosofia perustuu siihen uskoon, että markkinat hinnoittelevat sijoituskohteita väärin ja että sijoittaja voi hyötyä tästä hinnoitteluvirheestä.

Kasvusijoittaminen: Sijoittaja pyrkii löytämään sijoituskohteita, joilla on korkea potentiaali kasvaa nopeasti tulevaisuudessa. Tämä filosofia perustuu siihen uskoon, että tulevaisuuden kasvumahdollisuudet voivat tuottaa suurta tuottoa sijoittajalle.

Korkosijoittaminen: Sijoittaja sijoittaa joukkovelkakirjoihin, kassavirtasijoituksiin ja muihin korkopapereihin, jotka tarjoavat tasaista tuottoa ja vähäistä riskiä.

Indeksisijoittaminen: Sijoittaja pyrkii jäljittelemään markkinaindeksiä ja sen tuottoa. Tämä filosofia perustuu siihen uskoon, että markkinat ovat tehokkaat ja että sijoittaja ei pysty voittamaan niitä pitkällä aikavälillä.

Näiden lisäksi on olemassa useita muita sijoitusstrategioita, kuten sektorikohtainen sijoittaminen, maantieteellinen hajauttaminen, vastuullinen sijoittaminen ja tekninen analyysi.

Asiantuntijoiden suositus parhaaksi sijoitusstrategiaksi

Asiantuntijat suosittelevat yleensä hajautetun passiivisen sijoitusstrategian käyttöä, joka perustuu indeksirahastojen käyttöön. Tämä sijoitusfilosofia perustuu moderniin portfolioteoriaan ja sen ajatukseen hajautuksen tärkeydestä riskin vähentämisessä ja pitkän aikavälin tuottojen maksimoimisessa.

Hajautettu passiivinen sijoitusstrategia tarkoittaa sitä, että sijoittaja hajauttaa sijoituksensa useisiin eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistöihin ja kassavirtasijoituksiin indeksirahastoja käyttämällä.

Indeksirahastot seuraavat yleensä suurten osake- tai joukkovelkakirjamarkkinoiden kehitystä, jolloin sijoittaja saa hajautetun salkun ilman yksittäisten sijoituskohteiden valintaan liittyviä riskejä.

Tämä sijoitusfilosofia perustuu siihen, että markkinat ovat tehokkaat ja että sijoittajan on vaikea voittaa niitä pitkällä aikavälillä yksittäisten sijoituskohteiden valinnalla. Sen sijaan sijoittajan kannattaa hajauttaa sijoituksensa eri omaisuuslajeihin ja sijoittaa säännöllisesti indeksirahastoihin. Tämä minimoi riskin ja mahdollistaa pitkän aikavälin kasvun tuotoissa.

Vaikka hajautettu passiivinen sijoitusstrategia ei takaa voittoja jokaisena vuonna, se on todennäköisesti pitkällä aikavälillä paras tapa saavuttaa hyvä tuotto ilman liian suurta riskiä.

Sijoitussalkun rakentaminen vaihe vaiheelta

Aloita määrittelemällä sijoitustavoitteesi ja riskinsietokykysi. Mieti millaisia tuottoja tarvitset ja millainen riski olet valmis ottamaan sijoituksissasi.

Valitse sopiva sijoitusstrategia. Voit esimerkiksi valita indeksisijoittamisen tai aktiivisen sijoittamisen. Indeksisijoittaminen on usein halvempaa, mutta aktiivinen sijoittaminen voi tarjota parempaa tuottoa.

Päätä omaisuusluokkasi. Yleisimmät omaisuusluokat ovat osakkeet, joukkolainat, kiinteistöt ja raaka-aineet. Sijoita hajautetusti useisiin omaisuusluokkiin, jotta salkkusi riski olisi pienempi.

Valitse sijoituskohteet. Tutki eri sijoituskohteita ja valitse salkkuusi sopivat. Voit esimerkiksi sijoittaa suoriin osakkeisiin, rahastoihin tai ETF:iin.

Hajauta salkkusi. Sijoita useisiin eri kohteisiin sekä omaisuusluokkiin hajauttaaksesi salkkusi riskiä.

Pidä huolta salkkusi tasapainosta. Salkkusi sisältö voi muuttua ajan mittaan, joten pidä huolta että salkkusi pysyy tasapainossa. Sijoita uudelleen tarpeen mukaan, jotta salkkusi riskitaso pysyy hallinnassa.

Tarkkaile salkkusi kehitystä. Seuraa säännöllisesti salkkusi kehitystä ja tee tarvittavat muutokset aina tarpeen mukaan.

Muista, että sijoitussalkun rakentaminen on pitkäaikainen prosessi, ja vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja huolellista suunnittelua. Ole realistinen tavoitteissasi ja hajauta salkkusi mahdollisimman hyvin, jotta riski pysyy hallinnassa.

Sopiva sijoitussalkku riippuu tavoitteistasi

On olemassa monenlaisia sijoitussalkkuja, joista jokainen sopii erilaisiin sijoitusstrategioihin ja -tavoitteisiin. Tässä on joitakin yleisimmistä sijoitussalkkutyypeistä:

Maltillinen sijoitusportfolio

Maltillinen salkku sisältää yleensä suuren osan korkosijoituksia, joiden tavoitteena on säilyttää sijoituksen pääoma ja tuottaa kohtuullinen korkotuotto. Osakeriskiä pyritään pienentämään hajauttamalla salkku useisiin eri osakkeisiin. Tämäntyyppinen salkku sopii yleensä sijoittajille, jotka haluavat minimoida riskit ja jotka tavoittelevat vakaata, mutta maltillista tuottoa.

Aggressiivinen sijoitusportfolio

Aggressiivinen salkku sisältää suuren osan osakkeita ja muita korkeariskisiä sijoituksia, joiden tavoitteena on tuottaa korkeaa tuottoa. Tämäntyyppinen salkku sopii yleensä sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan suurempia riskejä ja haluavat tavoitella korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä.

60/40-salkku

60/40-salkku sisältää yleensä 60 % osakkeita ja 40 % korkosijoituksia. Tämäntyyppinen salkku yhdistää maltillisen ja aggressiivisen salkun parhaat puolet, ja se sopii yleensä sijoittajille, jotka haluavat saada osan korkean tuoton mahdollisuuksista, mutta myös säilyttää osan sijoituksestaan turvallisissa korkosijoituksissa.

Muita salkkutyyppejä

Asiantuntijat suosittelevat usein erilaisia salkkutyyppejä riippuen sijoitustavoitteista ja riskinsietokyvystä.

Indeksirahastosalkku sisältää yleensä vain indeksirahastoja, jotka pyrkivät jäljittelemään markkinaindeksin kehitystä.

Hajautetussa salkussa riskiä pyritään pienentämään hajauttamalla sijoitukset useisiin eri omaisuuslajeihin.

Taktisessa salkussa sijoituksia muutetaan aktiivisesti markkinatilanteen mukaan.

Tavoitesalkku on suunniteltu tietylle tavoitteelle, kuten eläkkeelle siirtymiselle tai lasten koulutuksen rahoittamiselle.

Sijoitussalkun tasapainottaminen

Sijoitussalkun tasapainottaminen tarkoittaa salkun sisällön muokkaamista niin, että se vastaisi yhä sijoittajan tavoitteita ja riskinsietokykyä.

Tasapainottaminen voidaan tehdä eri tavoilla. Yksi tapa on myydä osakkeita, joiden arvo on kasvanut enemmän kuin muiden ja ostaa niiden yhtiöiden osakkeita, joiden kurssikehitys on jäänyt muista jälkeen. Toinen tapa on suunnata uusia sijoituksia niihin yhtiöihin, jotka ovat salkussa kurssimuutosten seurauksena aliedustettuna.

Sijoitussalkun tasapainottamisen tarkoituksena on vähentää salkun riskiä ja varmistaa, että salkku vastaa edelleen sijoittajan tavoitteita.

Asiantuntijat suosittelevat sijoitussalkun tasapainottamista säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain.

Salkun tasapainottamisen hyödyt ovat selkeitä. Se auttaa sijoittajaa pysymään uskollisena sijoitustavoitteilleen ja suojaa sijoittajaa markkinoiden heilahteluilta. Salkun tasapainottaminen myös vähentää riskiä, koska mitkään sijoitukset eivät ole salkussa yli- tai aliedustettuja. Lisäksi, tasapainottaminen pakottaa sijoittajan arvioimaan sijoitussalkunsa sisältöä uudelleen ja pitämään sen ajantasaisena.

Sijoitussalkun tasapainottaminen nykyisessä markkinatilanteessa

Tasapainottaminen ei kuitenkaan toimi kaikissa tilanteissa.

Korkea inflaatio tai korkea korkotaso voi tehdä salkun tasapainottamisesta haastavaa, sillä ne voivat vaikuttaa eri omaisuusluokkiin eri tavalla.

Korkean inflaation aikana osakkeet voivat yleisesti ottaen menestyä hyvin, koska yritysten tuotto-odotukset voivat kasvaa inflaation myötä. Kuitenkin perinteisesti inflaatiota vastaan on suojattu korkosijoituksilla, jolloin korkosijoitusten arvo voi myös nousta.

Sama pätee korkean korkotason aikana. Korkeampi korkotaso voi houkutella sijoittajia korkosijoituksiin, mutta se voi myös tehdä osakkeista vähemmän houkuttelevia sijoituskohteita.

Inflaation noustessa on tärkeää hajauttaa sijoitukset useisiin eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, korkosijoituksiin ja kiinteistöihin, jotta salkku olisi paremmin suojattu inflaation vaikutuksilta. Samoin korkean korkotason aikana asiantuntijat suosittelevat hajauttamista useisiin omaisuusluokkiin, jotta salkku olisi paremmin tasapainossa.

Myös nopeat markkinamuutokset voivat olla haasteellisia, koska sijoittajan on reagoitava nopeasti ja tehokkaasti. Sijoittajan onkin hyvä miettiä omaa taloudellista tilannettaan ja riskejä ennen kuin aloittaa tasapainottamisen.

Sijoitussalkun rakentaminen ja sen tasapainottaminen on aina yksilöllistä ja riippuu sijoittajan omasta riskinsietokyvystä ja taloudellisesta tilanteesta. Varsinkin jos sijoitettavat rahasummat ovat suuria, esimerkiksi kymmeniä tuhansia euroja, sijoitussalkuntasapainottamisessa kannattaa harkita sijoitusneuvojan käyttämistä apuna.