Sijoitustuottojen verotus: näin pienennät verojasi

Sijoitustuottojen verotus voi olla monimutkaista, mutta tämä artikkeli tarjoaa yksinkertaiset ja ymmärrettävät ohjeet suomalaisille sijoittajille. Käymme läpi kaikki tärkeimmät verot ja annamme vinkkejä niiden minimointiin.

Luovutusvoittojen verotus

Luovutusvoitot ovat veronalaista pääomatuloa, johon sovelletaan pääomatuloverokantaa.

Näin ne toimii: Luovutusvoitto on sijoituskohteen myyntihinnan ja hankintahinnan välinen erotus. Jos myyntihinta on suurempi kuin hankintahinta, syntyy luovutusvoittoa, josta maksetaan veroa. Luovutusvoitoista maksetaan veroa pääomatulon verokannan mukaan, joka on 30 % voiton määrästä 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 34 %.

Näin minimoit ne:

 1. Jos et tiedä tarkkaa hankintahintaa tai -ajankohtaa, voit käyttää hankintameno-olettamaa verotuksessa. Tällöin hankintamenoksi oletetaan 20 % myyntihinnasta, jos omistusaika on alle 10 vuotta, ja 40 % myyntihinnasta, jos omistusaika on yli 10 vuotta.
 2. Jos myyt sijoituskohteita tappiolla, voit vähentää luovutustappiot verotuksessa. Luovutustappioiden vähentäminen edellyttää, että ilmoitat tappiot veroilmoituksessa.
 3. Harkitse sijoituskohteiden myyntiä useampana vuonna, jotta verotus ei kohdistu liian suurelle voitolle yhtenä vuonna.

Vuokratulojen verotus

Vuokratulot ovat veronalaista pääomatuloa, ja niistä maksetaan veroa pääomatulon verokannan mukaan.

Näin ne toimii: Vuokratulo on vuokranantajan saama tulo vuokraamastaan asunnosta tai kiinteistöstä. Vuokratulot ovat veronalaista pääomatuloa, ja niistä maksetaan veroa. Vuokratuloista maksetaan veroa pääomatulon verokannan mukaan. Vuokratulojen verotuksessa voit vähentää tiettyjä kuluja, kuten vuokraustoiminnan hoitomenot, remonttikulut ja kiinteistövero.

Näin minimoit ne:

 1. Vähennä vuokratuloista kaikki vuokraustoimintaan liittyvät kustannukset, kuten hoitomenot, remonttikulut, kiinteistövero ja mahdolliset välityspalkkiot.
 2. Jos omistat useita vuokrahuoneistoja samassa taloyhtiössä, harkitse niiden yhdistämistä yhdeksi suuremmaksi huoneistoksi. Näin voit mahdollisesti saada korkeamman vuokratulon ja vähentää ylläpitokuluja.
 3. Jos vuokraat liikekiinteistöä tai muuta elinkeinotoimintaan liittyvää omaisuutta, voit hyödyntää poistoja verotuksessa. Poistot alentavat verotettavan tulon määrää.

Rahastojen verotus

Rahastojen verotus tapahtuu sijoitusrahaston osuuksien myynnin yhteydessä, jolloin luovutusvoittoja tai -tappioita syntyy. Rahastojen kohdalla ei yleensä makseta veroa tuotoista vuosittain, vaan verotus tapahtuu vasta realisoituneista voitoista.

Näin ne toimii: Sijoitusrahastot eivät maksa veroa saamistaan osingoista tai realisoituneista voitoista. Vero maksetaan vasta, kun sijoittaja myy rahasto-osuutensa. Myydessäsi rahasto-osuuksia, maksat veroa saamastasi voitosta eli luovutusvoitosta. Voitto lasketaan vähentämällä osuuksien myyntihinnasta niiden hankintahinta. Jos myyt rahasto-osuuksia tappiolla, voit vähentää tappion verotuksessa muiden luovutusvoittojen määrästä. Jos rahasto-osuuksien myyntivoitto on enintään 1000 euroa vuodessa, voitto on verovapaa. Voit valita verotuksen perusteeksi joko rahasto-osuuksien todellisen hankintahinnan tai käyttää hankintameno-olettamaa, joka on 20 % osuuksien myyntihinnasta, jos omistusaika on yli 10 vuotta.

Näin minimoit ne:

 1. Pidä rahastoja pitkään salkussa: Pitkäaikainen omistus mahdollistaa hankintameno-olettaman käytön, joka voi pienentää verotettavaa luovutusvoittoa.
 2. Hyödynnä alle 1000 euron luovutusvoittojen verovapaus: Myy rahasto-osuuksia harkitusti ja vältä suuria myyntejä kerralla.
 3. Vähennä luovutustappiot verotuksessa: Jos sinulla on luovutustappioita, vähennä ne luovutusvoittojen määrästä.

Osinkojen verotus

Osingot ovat yrityksen jakamaa voittoa omistajilleen. Osingoista maksetaan veroa Suomessa pääomatulon verokannan mukaan.

Näin ne toimii: Osingoista maksettava vero määräytyy pääomatulon verokannan mukaan, joka on 30 % osingon määrästä 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 34 %. Listaamattomista yhtiöistä saadut osingot verotetaan osittain ansiotuloina ja osittain pääomatuloina. Ansiotulo-osuuden veroprosentti riippuu henkilön tulotasosta.

Näin minimoit ne:

 1. Käytä osakesäästötiliä: Osakesäästötilillä osingoista ei makseta veroa heti, vaan vasta varojen nostamisen yhteydessä. Tämä mahdollistaa verotehokkaan sijoittamisen ja osinkojen uudelleensijoittamisen ilman välitöntä veroseuraamusta.
 2. Maksimoi osakkeiden matemaattinen arvo: Listaamattomaan yhtiöön kannattaa keskittää niin paljon varallisuutta kuin mahdollista. Tämä kasvattaa osakkeiden matemaattista arvoa ja mahdollistaa korkeamman verovapaan osingon nostamisen.
 3. Pitkäaikainen omistus: Pitkäaikaiset osakesijoitukset voivat auttaa hajauttamaan osinkojen verotusta useammalle vuodelle, mikä voi pienentää vuosittaista verotaakkaa.

Osakesäästötilin verotus

Osakesäästötilin avulla sijoittaja voi saavuttaa verohyötyjä, koska veroja maksetaan vain silloin, kun varoja nostetaan tililtä.

Näin ne toimii: Osakesäästötilillä osingot ja myyntivoitot eivät ole heti veronalaista tuloa, vaan verot maksetaan vasta, kun varoja nostetaan tililtä. Osakesäästötililtä nostetut varat verotetaan pääomatulon verokannan mukaan, joka on 30 % nostetusta summasta 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 34 %. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä luovutuksista aiheutuneita luovutustappioita ei voi vähentää verotuksessa.

Näin miminoit ne:

 1. Osakesäästötilin avulla voit sijoittaa osakkeisiin ja osakerahastoihin verotehokkaasti, koska osinkoja ja myyntivoittoja ei veroteta heti, vaan vasta varojen nostamisen yhteydessä.
 2.  Osakesäästötilin varojen nostaminen kannattaa ajoittaa siten, että verotuksen vaikutus on mahdollisimman pieni. Esimerkiksi, voit nostaa varoja tililtä vuosina, jolloin pääomatulot ovat muuten alhaiset.
 3. Sijoita pitkäjänteisesti: Osakesäästötili on erityisen hyödyllinen pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka voi hyödyntää korkoa korolle -ilmiötä ja kasvattaa sijoitusten arvoa ilman välittömiä veroseuraamuksia.

Asunnon myyntivoiton verotus

Asunnon myyntivoiton verotus liittyy asunnon myyntihinnan ja hankintahinnan välisen voiton verotukseen. Asunnon myyntivoitto on veronalaista tuloa, mutta omassa käytössä olleen asunnon myynnistä saatu voitto voi olla tietyin edellytyksin verovapaata.

Näin ne toimii: Jos olet omistanut ja asunut asunnossa vähintään kaksi vuotta ennen myyntiä, myyntivoitto on verovapaata. Sijoitusasunnon myyntivoitto on veronalaista pääomatuloa. Myyntivoitto lasketaan vähentämällä asunnon myyntihinnasta sen hankintahinta ja muut hankintaan liittyvät kulut. Voit valita verotuksen perusteeksi joko asunnon todellisen hankintahinnan tai käyttää hankintameno-olettamaa, joka on 20 % asunnon myyntihinnasta, jos omistusaika on yli 10 vuotta.

Näin minimoit ne:

 1.  Pyri täyttämään omassa käytössä olleen asunnon myyntivoiton verovapauden ehdot, eli omista ja asu asunnossa vähintään kaksi vuotta ennen myyntiä.
 2. Jos myyntivoiton verovapaus ei ole mahdollista, harkitse asunnon vuokraamista. Vuokratuloista maksetaan pääomatuloveroa, mutta voit vähentää asunnon ylläpitokulut verotuksessa.
 3.  Pitkäaikaisessa omistuksessa voit käyttää hankintameno-olettamaa, joka voi pienentää verotettavaa myyntivoittoa.

Ulkomaisten osinkojen verotus

Suomalaiset sijoittajat maksavat veroa ulkomailta saamistaan osingoista Suomessa, mutta osingonsaaja voi olla oikeutettu hyvitykseen ulkomaisesta ennakonpidätyksestä.

Näin ne toimii: Jos ulkomaisen yhtiön maksamasta osingosta on pidätetty veroa lähtömaassa, voit saada hyvityksen Suomessa maksettavasta verosta. Hyvitys on yleensä enintään Suomessa maksettavan veron määrä. Suomi on solminut kahdenvälisiä verosopimuksia useiden maiden kanssa, mikä voi vaikuttaa ulkomaisista osingoista maksettavaan veroon. Verosopimukset voivat alentaa ennakonpidätyksen prosenttiosuutta. Ulkomailta saadut osingot verotetaan pääomatulon verokannan mukaan.

Näin minimoit ne:

 1. Tarkista, millainen verosopimus Suomella on osinkojen maksajan kotimaan kanssa, ja huomioi mahdolliset verohyvitykset ja ennakonpidätyksen alennukset.
 2. Osakesäästötilillä voit sijoittaa myös ulkomaisiin osakkeisiin, ja osingoista ei makseta veroa heti, vaan vasta varojen nostamisen yhteydessä. Tämä mahdollistaa verotehokkaan sijoittamisen ja osinkojen uudelleensijoittamisen ilman välitöntä veroseuraamusta.

Puunmyyntitulojen verotus

Puunmyyntitulot ovat veronalaista ansiotuloa, ja niiden verotuksessa huomioidaan metsävähennys sekä muut metsänhoitokulujen vähennykset.

Näin ne toimii: Puunmyyntitulo on metsänomistajan saama tulo puun myynnistä. Tuloista maksetaan veroa ansiotuloverokannan mukaan. Metsävähennys on metsänomistajalle myönnettävä verovähennys, jonka avulla kannustetaan kestävään metsänhoitoon. Metsävähennys vähennetään verotettavasta ansiotulosta. Metsänomistaja voi vähentää puunmyyntituloista metsänhoitokulut, kuten metsän istutuksen ja harvennuksen kustannukset.

Näin minimoit ne:

 1. Hyödynnä metsävähennys verotuksessa, joka alentaa verotettavan ansiotulon määrää.
 2. Muista vähentää metsänhoitokulut verotuksessa, jotta puunmyyntituloista maksettava vero alenee.
 3. Puunmyyntitulojen verotuksen kannalta voi olla hyödyllistä hajauttaa puun myyntiä useammalle vuodelle, jotta verotus ei kohdistu liian suurelle tulomäärälle yhtenä vuonna.

Metsänhoitopäätöksiä tehdessä on tärkeää ottaa huomioon muutkin tekijät, kuten metsän kasvukunto ja markkinatilanne. Hyvä metsänhoitosuunnitelma ja harkittu puunmyyntistrategia voivat auttaa pienentämään verotaakkaa puunmyyntitulojen verotuksessa pitkällä aikavälillä.